Podzimní ošetření porostů obilnin

Odstranění plevelů v porostech obilnin patří mezi základní ošetření v této u nás nejpěstovanější skupině plodin. Současná nabídka sortimentu herbicidů pro podzimní aplikaci je velice široká a vedle plevelohubného účinku je třeba brát v úvahu i další charakteristiky přípravků. Mezi ně například patří spolehlivý účinek při nízkých teplotách, vysoká selektivita a s ní spojené široké aplikační okno, dostatečně dlouhý reziduální účinek na nově vzcházející plevele a rovněž možnost tvorby TM směsí s celou širokou škálou přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv. Samozřejmě na jednom z prvních míst hodnotících kriterií je i cena hektarového ošetření.

Kritéria splňuje Delfin

Všechny výše uvedené nároky splňuje téměř bezezbytku herbicid Delfin s účinnou látkou diflufenikan 500 g/l. Tato účinná látka, která má v podzimní ochraně obilnin proti plevelům své stálé místo, je široké zemědělské veřejnosti dlouho známa a je stále žádána pro svoji spolehlivou účinnost proti dvouděložným plevelům a pro svoji flexibilitu v termínu aplikace.

Způsob účinku diflufenikanu

Účinná látka diflufenikan je převážně absorbována mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Při postemergentní aplikaci je nejúčinnější na mladé rostlinky. Když je aplikována na vzešlé rostliny, je přijímána přes klíčky nebo růstové vrcholy vzcházejících rostlin. Při preemergentní aplikaci vytvoří diflufenikan na povrchu půdy tenkou vrstvu, v níž jsou vzcházející plevele ničeny. Povrch půdy musí být vždy dobře připraven a bez hrud!

Přípravek Delfin poskytuje optimální 5-6 měsíční reziduální ochranu proti nově vzcházejícím plevelům. Díky tomu je schopen chránit porosty proti zaplevelení i v časném jaru než se obilnina stane sama dostatečně konkurence schopná.

     Hubí dvouděložné i jednoděložné plevele

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost diflufenikanu výrazně klesá. Jednoděložné plevele jsou nejcitlivější od fáze klíčení do počátku odnožování.

Mezi velmi citlivé plevele patří drchnička rolní, hluchavka nachová, hořčice rolní, kakosty, kokoška pastuší tobolka, laskavec ohnutý, mák vlčí, penízek rolní, ptačinec žabinec, rdesno červivec, rmen rolní, rozrazily, rožec rolní, svízel přítula, úhorník mnohodílný, violky, výdrol řepky, zemědým lékařský; chundelka metlice, lipnice roční a další.

Mezi středně citlivé plevele patří heřmánky, jitrocel větší, lebeda rozkladitá, merlík bílý, pohanka opletka, pomněnka rolní, pryskyřník rolní, rdesno ptačí, ředkev ohnice.

Široká registrace

Aplikaci herbicidu Delfin v dávce 0,375 l/ha lze provádět preemergentně ve všech ozimých obilninách.

Postemergentně lze aplikovat v ozimé pšenici a ječmenu (dávka 0,25 l/ha) i v žitě a triticale (dávkování 0,375 l/ha). Ozimy se tak mohou od zasetí nerušeně vyvíjet prosty konkurence většiny trávovitých i dvouděložných plevelů.  Nově vzcházející plevele v průběhu podzimu a časného jara jsou hubeny díky dlouhému reziduálnímu působení diflufenikanu.

Nejflexibilnější herbicid

Flexibilita použití přípravku Delfin v průběhu podzimu umožňuje, že si sami určujete jak termín aplikace, tak i vhodného partnera do TM směsí dle aktuální situace na Vašich polích (zaplevelení, průběh počasí, apod.), respektive případnou sólo aplikaci.

  • První možností je ošetření ozimů TM směsí Delfin 0,25 l/ha s herbicidem Toluron v dávce 1,5-2,0 l/ha. Tato směs vyniká dlouhodobým reziduálním účinkem a kompletním plevelohubným spektrem.
  • V oblastech s nízkým výskytem chundelky metlice je možno aplikovat jen samotný Delfin 0,25-0,375 l/ha a na jaře provést lokálně opravnou aplikaci graminicidem.

Přípravek lze v případě potřeby kombinovat i s listovými hnojivy (Wuxal Super, Actiflow Mn 560, Cerefol Multi, Fertiamino) a insekticidy (Alfametrin ME, Ravane a Scatto).

Komplexním herbicidem pro podzimní ošetření obilnin je přípravek Mertil (diflufenikan 200 g/l + flufenacet 400 g/l). Je to kombinovaný herbicid do ozimých obilnin pro časně postemergentní aplikaci s kontaktním a reziduálním půdním účinkem. Účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele (jednoleté trávovité a dvouděložné plevele) v časných vývojových stadiích. Přípravek spolehlivě hubí chundelku metlici i psárku rolní (rezistentní k sulfonylmočovinám), tak i svízel přítulu, heřmánkovité plevele a rovněž plevele tzv. spodního patra (rozrazily, violky, mák vlčí, ptačinec žabinec apod.) v dávce 0,6 l/ha.

Způsob účinku

Působení účinné látky diflufenikan jsme si vysvětlili u herbicidu Delfin, Druhá účinná látka – flufenacet účinkuje jako inhibitor dělení buněk. Inhibice je důsledkem úplného blokování dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Jejich nový růst je inhibován a dlouživá pletiva mohou být deformována. Účinná látka flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem do růstových vrcholů.

Hubí dvouděložné i jednoděložné plevele

Mezi velmi citlivé plevele patří mimo jiné chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, rozrazil perský, violka rolní, mák vlčí a řada dalších jednoletých plevelů. Psárka rolní je hubena pouze v plné registrované dávce, tj. 0,6 l/ha.

Registrované použití

Aplikaci herbicidu Mertil v dávce 0,6 l/ha lze provádět ve všech ozimých obilninách. Herbicid aplikujte na podzim, časně postemergentně nebo postemergentně, od vzejití obilniny (BBCH 10) do vytvoření 4. odnože (BBCH 24). Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů, chundelka metlice a psárka polní před fází odnožování.

Dvouděložné jednoleté plevele do fáze BBCH 12 (2 pravé listy, listové páry rozvinuty).

Naše doporučení pro aplikaci

Na polích s běžným zaplevelením (tj. bez psárky) je plně dostačující dávka 0,5 l/ha, na pozemcích s nižší intenzitou zaplevelení je možné dokonce dávku snížit až na 0,425 l/ha.

Možná je i TM kombinace Mertil 0,35 l/ha + Delfin 0,14 l/ha, která je ekonomicky výhodnější a co se týče obsahu účinných látek je plně s používaným standardním podzimním komplexním herbicidem.

Pro úplnost ještě uvádíme, že pro podzimní ošetření obilnin lze použít i herbicid Pendifin 400 SC s účinnou látkou pedimethalin, jak sólo, tak i v TM kombinaci s diflufenikanem (Delfin) a chlorotoluronem (Toluron). Dále je možné proti výdrolu řepky v obilninách použít herbicid Grodyl 75 WG (amidosulfuron) v dávce 15 g/ha.