Novinky pro rok 2022

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2022 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili opět řadu významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte zde na našem webu, v katalogu přípravků a v plodinových letácích.Velmi se těšili na tradiční setkání s Vámi na seminářích a školeních, která probíhala v zimních, resp. jarních měsících, ale covidová situace nám to bohužel nedovoluje. Další informace o těchto novinkách získáte u našich regionálních obchodních zástupců, kteří s Vámi budou intenzivně komunikovat, aby alespoň částečně nahradili neuskutečněná školení. Stejně tak Vás budeme zde na našem webu aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty, zejména novinky.

První novinkou je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce olejce a révě – přípravek Meliget (indoxakarb 300 g/kg). Účinná látka patří do skupiny oxadiazinů. Působí na nervový systém hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy. V řepce olejce je registrován v dávce 0,085 kg/ha proti blýskáčku řepkovému. Aplikace se provádí v růstové fázi řepky BBCH 51 – BBCH 59. V révě je přípravek registrován proti obaleči mramorovému v dávce 0,1 kg/ha. Velkou předností tohoto přípravku je jeho klasifikace na včely, tento insekticid je bezpečný pro včely, nepodléhá tudíž nahlašovací povinnosti! Tento insekticid rovněž není vyloučen z použití v ochranných pásmech vod.

Významnou novinkou ve skupině neselektivních herbicidů je přípravek Halvetic (glyfosát 180 g/l) určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na strništích, v kukuřici (před setím), v jabloních, v hrušních a k likvidaci nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě. Rostliny ho přijímají výhradně jen zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozváděn do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny plevele vzešlé ze semen. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena plevelů. Plevele musí být v době aplikace aktivně rostoucí, s dostatečnou plochou listů na zachycení postřiku. Plevele, které se objeví po ošetření, nebudou zahubeny. Halvetic obsahuje patentovanou BGT® technologii, která je inovativním spojením systému adjuvantů (pomocných látek) a dalších přísad zajišťující plnou funkčnost glyfosátu v jednom výrobku. Jedinečná kombinace všech klíčových složek usnadňuje přípravu postřikové kapaliny a přispívá ke zvýšení množství kapaliny zadržené na povrchu rostliny, čímž vytváří příznivé podmínky pro pronikání účinné látky a její přesun na místo působení. Díky tomu toto průlomové řešení umožňuje výrazně snížit dávky glyfosátu na hektar až o 50% ve srovnání s konkurenčními výrobky. Efektivitu technologie BGT® potvrzují četné provedené výzkumy – současně jak v evropských, tak i světových podmínkách. Tento herbicid se aplikuje v kukuřici před setím nebo vzejitím plodiny v dávce 1,5-3,0 l/ha proti jednoletým plevelům, resp. pýru plazivému (horní hranice dávky). Na strniště je registrována dávka 2,5 – 4,0 l/ha, V jabloních a hrušních je povolen v dávce 4,0-6,0 l/ha na vytrvalé plevele. Registrován je i na nezemědělskou půdu rovněž v dávce 4,0-6,0 l/ha. Tento herbicid není vyloučen z použití v ochranných pásmech vod.

Mezi herbicidy je další novinkou v sortimentu širokospektrální herbicid pro ošetření ozimé řepky olejky Kumak 283 SE (klomazon 33 g/l + metazachlor 250 g/l). Jedná se o dávno známou společnou kombinaci těchto dvou v řepce velmi používaných účinných látek, kterou uvádíme na trh. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Plevele citlivé k tomuto herbicidu jsou chrpa modrá, chundelka metlice, hluchavka nachová, hulevník lékařský, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, rozrazil perský, svízel přítula a řada dalších. Registrován je v dávce 3,0 l/ha preemergentně do 3 dnů po zasetí. Možná je i TM kombinace 2,0 l Kumak 283 SE a 1,0 l Devrinol 45 F.

Dalším nově registrovaným herbicidem je postemergentní přípravek proti dvouděložným plevelům – Vivendi 600 (klopyralid 600 g/l). Registrován je v řepce olejce, cukrovce, řepě krmné, řepě červené a mangoldu, pšenici, ječmeni a ovsu, loukách a pastvinách – stávajících porostech, okrasných dřevinách, tuřínu a vodnici. Jedná se novou, koncentrovanější formulaci námi již dlouho prodávaného klopyralidu. citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, později dochází k deformacím listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou zpravidla v průběhu 10 – 21 dnů po aplikaci. V pšenici, ječmeni a ovsu je registrován v dávce 0,12 l/ha ve všech ostatních, výše uvedených plodinách v dávce 0,33 l/ha.

Novinkou v sortimentu je růstový regulátor na bázi trinexak-ethylu 250 g/l Morfal. Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého Morfalem se provádí postemergentně na jaře od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně rozvinutého praporcového listu (BBCH 39). Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně od začátku sloupkování (BBCH 30) do fáze objevení se praporcového listu (BBCH 37). Tento přípravek nahrazuje v našem sortimentu regulátor růstu Proteg.

Poslední novinkou je fungicid určený pro ošetření ozimé pšenice Afrodyta 250 SC (azoxystrobin 250 g/l) a je formulován jako suspenzní koncentrát. Účinná látka zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií, působí především protektivně, a proto by měla být použita ještě před vznikem infekce nebo na jejím počátku. Přípravek je registrován proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné a helmintosporióze pšeničné v dávce 0,8 – 1,0 l/ha ve fázi BBCH 31 – 39. Velmi doporučujeme použít tento fungicid do TM kombinací s dalšími účinnými látkami pro rozšíření spektra účinku a dodržení antirezistentní strategie (Galileo, Metfin, Ornament 250 EW, Probus, Sportak EW).

Závěrem mi ještě jednou dovolte Vám jménem společnosti Agro Aliance popřát v letošním roce hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody.

Jaroslav Bašta, marketing Agro Aliance s.r.o.