Novinky pro rok 2020

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2020 Vám popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili několik významných novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která již probíhají nebo proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte jednak u našich regionálních obchodních zástupců, tak i zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty.

První novinkou je širokospektrální fungicid Sportak EW s účinnou látkou prochloraz 450 g/l. Tato účinná látka zastavuje vývoj patogena inhibicí biosyntézy sterolů v buněčných membránách – působí jako demethylační inhibitor (DMI). Fungicid ihned po aplikaci na list rychle proniká do pletiv rostlin, ale není rozváděn do neošetřených částí rostlin, tj. má lokálně-systemický účinek. Jeho působení je protektivní a eradikativní. Dávkování fungicidu Sportak EW je jednotné, a to 1 l/ha při sólo aplikaci. Do TM směsí s dalšími fungicidy pro rozšíření spektra účinku doporučujeme dávkování od 0,6 do 0,8 l/ha. Horní hranici dávkování volíme při vyšším infekčním tlaku patogenů.

Spektrum účinnosti prochlorazu je velice široké, výborně hubí plíseň sněžnou (Microdochium nivale), poskytuje vynikající ochranu proti komplexu chorob pat stébel, spolehlivě hubí R i W typ stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides), a to včetně kmenů rezistentních k benzimidazolovým fungicidům. Dále je vysoce účinná proti oběma braničnatkám – pšeničné i plevové (Mycosphaerella graminicola a Stagonospora nodorum), dobře působí i proti stále více se šířící helmintosporióze pšenice – DTR (Drechslera tritici-repentis) a fuzariózám. Při časné aplikaci (od BBCH 31) tlumí fuzariózy pat stébel, při pozdější aplikaci (BBCH 51-59) poskytuje dobrou ochranu proti klasovým fuzáriím a tlumí i celý komplex chorob klasů (Cladosporium spp.). V ječmeni navíc výborně hubí hnědou (Pyrenophora teres) a rhynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis) a dále pruhovitost ječnou (Drechslera graminea).

Druhým novým přípravkem pro ošetření řepky a obilnin je fungicid Chamane (azoxystrobin 250 g/l). Patří do chemické skupiny strobilurinových derivátů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici transportu elektronů při dýchání mitochondrií. Tento mechanismus účinku umožňuje použít přípravek proti chorobám, u kterých byla zaznamenána snížená citlivost k jiným skupinám účinných látek v důsledku rezistence. Účinná látka proniká do pletiv rostlin (translaminární a systémový účinek). Preventivní účinek vyžaduje, aby aplikace byla provedena před nebo při začátku infekce. Vyznačuje se širokým spektrem účinku. Působí proti všem významným chorobám pšenice a ječmene. Účinkuje i proti houbovým chorobám hrachu, brambor, řepky olejné, brukvovité zeleniny, cibulové zeleniny, mrkve a chřestu. Dlouhodobý účinek azoxystrobin umožňuje, v závislosti na přírůstcích listů a infekčním tlaku, zabránit nové infekci po dobu 3-8 týdnů. Azoxystrobin vyniká tím, že porosty pšenice a ječmene jsou dlouhodobě zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt se významně projevuje tak, že rostlina může delší dobu tvořit a následně ukládat asimiláty do zrn/semen. Pro sólo aplikaci je přípravek registrován v dávce 1,0 l/ha. Fungicid Chamane ale doporučujeme pro rozšíření spektra účinku a k zabránění vzniku rezistence aplikovat v TM směsích s dalšími fungicidy (např. Eminent Star, Metfin, Opus Top, Ornament 250 EW, apod.) v dávce od 0,6 do 0,8 l/ha.

Další novinkou je rovněž fungicid pro aplikaci do obilnin a řepky olejky Metfin (metkonazol 60 g/l). Patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace v řepce zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí. Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky. V obilninách je registrována dávka 1,5 l/ha, v řepce olejce pak v rozmezí 1,2 – 1,5 l/ha, a to v závislost na chorobách a době aplikace.

Herbicidní novinkou je selektivní přípravek pro ošetření cukrové a krmné řepy Topkat (dimethenamid-P 333 g/l + chinmerak 167 g/l). Jedná se o první společnou kombinaci těchto dvou v řepě velmi známých a používaných účinných látek. Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Chinmerak působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Aplikuje se ve třech následných postřicích vždy na novou vlnu plevelů. Plevele by měly být maximálně do fáze 2 pravých listů (BBCH 12). Vždy v kombinacích do řepy registrovaných herbicidů na bázi ethofumesátu, fenmedifamu, metamitronu, triflusulfuronu apod.

  1. aplikace od plně vyvinutých děložních listů řepy (BBCH 10) v dávce 0,3 l/ha.
  2. aplikace od 2 pravých listů řepy (BBCH 12) v dávce 0,6 l/ha.
  3. aplikace od 5 pravých listů řepy (BBCH 15) v dávce 0,6 l/ha.

Poslední novinkou je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé – Znachor 500 SC (metazachlor 500 g/l). Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů je částečně přijímána i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími plevely a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Herbicid je určen pro časně postemergentní aplikaci (BBCH 11 – 14) v dávce 2,0 l/ha. Možná je i následná aplikace herbicidu Barca 334 SL proti vzešlým odolným dvouděložným plevelům.

Závěrem mi ještě jednou dovolte Vám jménem společnosti Agro Aliance popřát v letošním roce hodně zdraví, vysoké výnosy a zejména co nejvyšší výkupní ceny komodit.

Kolektiv pracovníků Agro Aliance