Prvý fungicíd do repky s chlorothalonilom na našom trhu

Tento rok je pre spoločnosť Agro Aliance zvlášť významný, jednak v minulých dňoch oslávila 25. výročie svojho vzniku na trhu prípravkov pre ochranu rastlín a listových hnojív, a tiež preto, že na trh uvádza novinku pre ošetrenie porastov repky olejnej proti celej škále chorôb – fungicíd Chamane, vynikajúci tank-mix partner pre fungicíd Eminent Star.

Unikátne zloženie

Fungicíd Eminent Star (chlorothalonil 250 g/l a tetraconazol 62,5g/l) je prvý registrovaný fungicíd s kontaktnou účinnou látkou chlorothalonil do repky na slovenskom trhu a jediný fungicíd oficiálne registrovaný proti štyrom najvýznamnejším chorobám repky.V obilninách je registrovaný proti múčnatke, hrdziam a septóriám. Vďaka rozdielnym mechanizmom pôsobenia na patogény je to vynikajúci prípravok v antirezistennej stratégii.

Triazol s vysokou pohyblivosťou v  pletivách

Tetraconazol je široko spektrálna systémovo pôsobiaca účinná látka s protektívnym, kuratívnym i eradikatívnym účinkom, patrí do skupiny triazolov, ktoré patria do skupiny inhibítorov biosyntézy sterolu (SBI) so stredným rizikom vzniku rezistencie a pôsobiaca tým, že metabolickou cestou zabráni tvorbe sterolov v metabolizme húb. To má vplyv na vegetatívne formy húb a blokuje rast mycélia patogénov, a to ako na povrchu, tak i vo vnútri ošetrenej rastliny. Tetraconazol patrí medzi triazoly s vybalancovaným pomerom rozpustnosti v lipidoch i vo vode, a preto dobre prekonáva voskové vrstvičky a bunkové membrány a zároveň sa veľmi rýchlo pohybuje v pletivách a cievnych zväzkoch. Ako jeden z mála triazolov nevykazuje morforegulačný účinok, a preto je mimoriadne vhodný k ošetreniu nízkych a stredne vysokých odrôd repky. Vykazuje dlhotrvajúcu ochrannú účinnosť.

Nezameniteľná úloha kontaktnej látky

Chlorothalonil je široko spektrálna kontaktná účinná látka s dlhodobou reziduálnou aktivitou, patriaca do skupiny fungicídov s mnohostranným pôsobením a nízkym rizikom vzniku rezistencie. Inhibuje klíčenie spór a je jedovatá pre bunkové membrány húb. To pomáha zabrániť hubovej infekcii ako ochranná bariéra na povrchu rastlín. V súčasnosti je chlorothalonil veľmi vyhľadávaným partnerom pre účinné látky s inými mechanizmami pôsobenia (triazoly, strobiluríny, SDHI apod.), pretože zatiaľ nebola k tejto účinnej látke zistená rezistentná populácia žiadneho patogéna.

Poškozenie stonka bielou hnilobou

Jedinečná registrácia do repky

Ako prvý fungicíd v repke  je Eminent Star vysoko účinný proti jej štyrom najvýznamnejším chorobám:

  • fomové černanie krčku repky (Leptosphaeria macularis)
  • biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum)
  • šedá hniloba (Botryotinia fuckeliana)
  • čerň repková (Alternaria brassicola)

Registrácia do pšenice

Z chorôb pšenice je Eminent Star registrovaný proti listovým chorobám, ako sú:

  • múčnatka trávna (Blumeria graminis)
  • hrdze (Puccinia spp.)
  • septória plevová (Stagonospora nodorum)
  • septória pšeničná (Sphaerella graminicola)

Odporúčania pre aplikáciu v repke

Aj keď Eminent Star vykazuje aj kuratívne účinky, najvhodnejšie je použitie preventívne alebo aplikácia vo veľmi skorých štádiách napadnutia, čo je aj v súlade s odporúčaniami proti vzniku rezistencie.

Repku ošetrujte v dávke 2,0 l/ha a dávkou vody 300 l/ha. K dosiehnutiu najlepšej ochrany proti chorobám sa aplikácia vykonáva preventívne. Načasovanie aplikácie je závislé na cieľovej chorobe a infekčnom tlaku. Aplikáciu je možné vykonávať od BBCH 60 (začiatok kvitnutia) do BBCH 69 (koniec kvitnutia). Najvhodnejšou dobou pre aplikáciu sa javí ošetrenie v době opadu prvých korunných lupienkov, pod ktorými sa v prípade prilepenia na listy a stonky výtvárajú priaznivé mikroklimatické podmienky pre rozvoj chorôb.

Od tohto roku Vám môžeme odporučiť aj kombináciu Eminentu Star s fungicídom na báze strobilurínu, tj. azoxystrobínu. Ide o prípravok Chamane. Vytvorením tank-mixu z týchto dvoch fungicídov ošetríte porasty troma účinnými látkami s tromi rôznymi spôsobmi účinku, čo je z hľadiska antirezistentnej stratégie vynikajúca kombinácia. Na prípravu tohto tank-mixu použite najmenej 1,5 l/ha Eminentu Star a 0,6 – 0,7 l/ha Chamane.

Odporúčania pre aplikáciu v pšenici

Proti chorobám ozimnej pšenice ošetrujte dávkou prípravku Eminent Star 2,0 l/ha a dávkou vody 200 – 600 l/ha. Nižšej dávky (1,8 l/ha) môže byť použité za predpokladu očakávaného nižšieho infekčného tlaku chorôb, u odrôd so strednou citlivosťou voči septoriózam a při preventívnej aplikácii. Aplikácia by mal byť vykonaná od štádia, kedy je ukončený  predlžovací rast porastu (BBCH 40) do začiatku kvitnutia (BBCH61). Ošetrenie odporúčame vykonávať na úplne vyvinutý vlajkový list alebo na začiatku metania klasu.

Podobne ako v repke i pro pšenicu Vám odporúčame tank-mix kombináciu s fungicídom Chamane.

Zmáčadlo chrániace fungicíd

Pre zaistenie dokonalej pokryvnosti postreku odporúčame pridať do roztoku zmáčadlo DESIGNER v dávke 0,1 l/ha. Toto vysoko sofistikované zmáčadlo určené pre TM s fungicídmi a insekticídmi maximálne zadržuje postrekový roztok na listoch, zabraňuje rozstrekovaniu a odrážaniu kvapiek od povrchu listov. Tiež vytvára akúsi „ochrannú sieť“ pre fungicídy na povrchu rastlín, ktorá zabraňuje zmyvu dažďovými zrážkami, zároveň umožňuje voľný pohyb účinnej látky, ktorá môže bez obmedzenia penetrovať do pletív.

Významný ekonomický prínos

Z vyššie uvedeného výpočtu vlastností a pôsobenia nového fungicídu Eminent Star je možné konštatovať, že z technického pohľadu sa jedná a významný prínos v ochrane porastov repky a pšenice proti hubovým chorobám. Aby bol prípravok pre Vás agronómov zaujímavý, je nutné dodať, že i po ekonomickej stránke Vás prípravok nesklame a cena hektárového ošetrenia bude veľmi zaujímavá. Rovnako i pomer vynaložených nákladov na ošetrenie a zisku v podobe zvýšenej úrody bude nadštandartné.