Osvedčený pendimethalin v novom kabáte Pendiflex 400

Včasné odstránenie konkurencie burín je jednou zo základných podmienok úspešného pestovania všetkých plodín, s veľkým dôrazom potom u plodín siatych tzv. „na široko“ (strukoviny, kukurica, slnečnica). U týchto plodín je prvá časť vegetačnej doby veľmi závislá na kvalitnej ochrane pred vzchádzajúcimi burinami, .minimálne do tej doby, než sú kultúrne plodiny schopné konkurovať burinám, t.j. než majú vytvorenú dostatočnú listovú plochu, zaručujúcu jednak príjem slnečných lúčov, a tým i výkonnú fotosyntézu, ale tiež mohutný koreňový systém, ktorý zaistí  dostatok vody a živín. Toto kritické obdobie je v závislosti na klimatických podmienkach rôzne dlhé a líši sa rok od roku. Agronóm však potrebuje mať istotu, aby mal plochy v bezburinnom stave do plného zapojenia porastov a ešte lepšie o niekoľko týždňov dlhšie, nie  však s obmedzením osevu následných plodín, ktoré bude po zbere vysievať na jeseň.

Selektívnym herbicídom, ktorý spĺňa vyššie uvedené náročné výberové kritériá, je Pendiflex 400 s účinnou látkou pendimethalin (400 g/l). Tento systémový prípravok ničí veľmi široké spektrum jednoročných burín a poskytuje optimálnu, niekoľko mesačnú reziduálnu ochranu proti novo vzchádzajúcim burinám. Je registrovaný do viac než 20 plodín a je jedným zo základných pilierov ochrany strukovín, kukurice, slnečnice a širokého spektra pestovaných druhov zeleniny.

Ničí spoľahlivo jednoklíčnolistové buriny: psiarka poľná, metlička, prstovka krvavá, ježatka kuria noha, proso vláknité, proso obyčajné, lipnica obyčajná, bary, cirok halepský zo semena. Medzi citlivé dvojlíčnolistové buriny patrí abutilon Theophrastov, hlaváčik letný, drobnobyľ roľná, láskavce, drchnička roľná, rumany, loboda rozložitá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná,  huľavník lekársky, mrlíky, zemedym lekársky, lipkavce, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka rolní, mak vlčí, horčiaky, iskerníky, ohnica poľná, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, žihľava dvojdomá, veroniky, fialka roľná. Nepôsobí na hlboko koreniace vytrvalé buriny (pichliač, pupenec roľný, pýr plazivý či podbeľ lekársky).

Účinná látka pendimethalin je prijímaná rastlinami predovšetkým koreňmi, hypokotylom i listami. V burinách inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení.

Pendiflex 400 sa vo väčšine plodín aplikuje preemergentne v dávke od 3,3 l/ha z pravidla do 4,0 l/ha, pri slnečnici, v ovocných sadoch a vo viniči až do 5,0 l/ha. Dĺžka reziduálneho účinku je závislá na použitej dávke, na druhu pôdy a množstva zrážok.

Pendiflex 400 môže byť tiež použitý pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy jednoklíčnolistové buriny sú maximálne v rastovej fáze 1,5 listu a dvojklíčnolistové buriny max. vo fáze 1 páru pravých listov. Na buriny v pokročilejšej rastovej fáze už nepôsobí.

Prípravok je registrovaný k ničeniu jednoročných jednoklíčnolistových a burín  dvojklíčnolistových v kukurici, ozimných obilninách (ozimná pšenica, ozimný jačmeň, tritikale), hrachu, slnečnici, cibuli, cesnaku, póre, sóji, fazuli, v mrkve, petržlene, vo výsadbách rajčín, v zeleri, kapustovej zelenine, v  tabaku, jahodách, v ovocných sadoch (jadroviny, kôstkoviny), viniči, v trávach na semeno, lupine a k inhibícii bočných výhonov tabaku.

V podmienkach Slovenska sa herbicídy na báze pendimethalinu osvedčili predovšetkým pri ochrane sóje, kde sa dávka Pendiflexu 400 pohybuje v rozmedzí od 3,3 l/ha do 4,0 l/ha a v slnečnici, kde je registrovaná dávka 5,0 l/ha. V oboch plodinách sa Pendiflex 400 aplikuje preemergentne 3 – 5 dní po výseve. Za suchších podmienok je vhodnejšie použiť Pendiflex 400 pred sejbou s následným plytkým zapracovaním do pôdy.

          Naše odporúčanie k aplikáci

Predpokladom spoľahlivej účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť, herbicíd musí byť aktivovaný buď zrážkami alebo závlahou (v zelenine).  Na pôdach s vyššou sorpčnou schopnosťou a na pôdach s vysokou náchylnosťou na vysychanie povrchových vrstiev nemožno vylúčiť zníženie účinnosti. Pri aplikácii na ľahkých pôdach je nutné použiť dávkovanie prípravku na spodnej hranici uvedeného rozmedzia. Plytké zapravenie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť predovšetkým za suchších podmienok na prosovité trávy.

Novo registrovaný selektívny herbicíd Pendiflex 400 sa svojím rozsahom registrácií a kvalitnou formuláciou plne vyrovná doposiaľ používaným štandardom. Čím sa však od nich bude odlišovať, je cena za liter. Táto bude pre Vás o mnoho zaujímavejšia, takže hektárové náklady sa výrazne znížia, čo v dobe nízkych výkupných cien komodít určite uvítate.