Novinky v ošetrovaní cukrovej repy pre rok 2020

Firma Agro Aliance s.r.o. je tradičným dodávateľom známych a praxou overených prípravkov a postrekových kombinácií pre pestovateľov cukrovej repy (herbicídy: Destor, Fenifan, Mix Double FL, Stemat Super, Rango Super a Venzar 500 SC; zmáčadlá: Designer, Gondor a Silwet Star; fungicíd: Eminent 125 ME). V tomto roku budeme navyše distribuovať novo registrovaný herbicíd na báze účinnej látky triflusulfuron-methylu BETAFLEX a herbicíd PERMUSON PRO (kombinácia quinmeracu a dimethenamidu-P).
Okrem prípravkov na ochranu rastlín firma Agro Aliance dodáva aj široký sortiment listových hnojív s obsahom mikroprvkov: (Boronia, Wuxal Microplant, Wuxal Super, Wuxal Boron plus, Wuxal SUS Kombi Mg a Wuxal Top P).

Novinkou tohto roka č.1 je herbicíd Betaflex (triflusulfuron 486 g.kg-1), ktorý je z hľadiska efektívnosti a nasadenia v postrekových kombináciách smerovaný do všetkých aplikácií. Účinkuje na široké spektrum dvojkličnolistových burín, ako tetlucha kozia, láskavec ohnutý, drchnička roľná, repka (výmrv), kapsička pastierska, mrlík hybridný, mliečnik chvojkový, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, slnečnica (výmrv), hluchavka purpurová, rumančekovité buriny, bažanka ročná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, ľuľok čierny, peniažtek roľný, podslnečník, pŕhľava malá, veronika perzská, veronika roľná.

Prípravok Betaflex je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Ničí buriny prostredníctvom blokády enzýmu acetolaktátsyntetázy, ktorá je nevyhnutná pre tvorbu aminokyselín s rozvetveným reťazcom (leucín, isoleucín a valín) a tvorbu bielkovín v rastlinách. Inhibícia ALS vedie k rýchlemu zástaveniu bunkového delenia a rastu.

Betaflex je prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii. Prípravok zastavuje rýchlo rast citlivých burín v krátkom čase po aplikácii. Príznaky poškodenia rastlín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až za niekoľko dní po aplikácii. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Prípravok používajte vždy na vzídené, aktívne rastúce buriny od vytvorenia klíčnych listov do základu 1. páru pravých listov v dávke 30 g.ha-1 + zmáčadlo (s výrazným účinkom na podslnečník a mrkvovité buriny). Maximálny počet ošetrení: 4 x 30 g.ha-1 za rok (t.j. max. 60 g úč.l. ha-1 za rok)

Betaflex je možné aplikovať v rastovej fáze repy od klíčnych listov vodorovne rozprestretých, 1. list viditeľný do zapojenia porastu (BBCH 10-39), doba ošetrenia sa riadi vývojovou fázou burín t.j. BBCH 10-12. Optimálny účinok dosiahnete ak použijete 2-4 aplikácie v programoch s doplnkovými herbicídmi vždy po vzídení nových burín.

Betaflex s obsahom triflusulfuron-methylu vyniká účinnosťou aj na láskavce a plne sa uplatňuje v kombináciach v T1 až T3 aplikáciach.

Druhou novinkou je herbicíd určený na preemergentnú a postemergentnú aplikáciu Permuson Pro (dimethenamid-P 333 g.l-1 + quinmerak 167 g.l-1). Dimethenamid-P patrí do skupiny chloracetamidov, pri klíčení a vzchádzaní je prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových burín. Brzdí rast burín v skorých vývojových fázach, ale neúčinkuje na vzídené buriny. Účinná látka Quinmerac patrí do skupiny quinolinekarboxylových kyselín – typ auxínového herbicídu, ktorý pôsobí systémovo, cez pôdu a listy a je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí po prijatí látky je spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). Taktiež dochádza v rastlinách k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Spektrum herbicídnej účinnosti pri preemergentnej aplikácii (z hľadiska burín):

Citlivé buriny – veronika brečtanolistá, veronika roľná, ľuľok čierny, mak vlčí,  rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, lipkavec obyčajný, pakosty, kapsička pastierska a drobnobyľ roľná.

Stredne citlivé buriny –  nezábudka roľná.

Spektrum herbicídnej účinnosti pri skoro postemergentnej aplikácii (z hľadiska burín,  BBCH 10-12):

Citlivé buriny –  veronika brečtanolistá, veronika roľná, mak vlčí, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, lipkavec obyčajný a pakosty (do štádia klíčnych listov).

Stredne citlivé buriny –  ježatka kuria.

Prípravok aplikujte postemergentne od plne vyvinutých klíčnych listov do 8 pravých listov plodiny (BBCH 10-18) na buriny do fázy max. 2 pravých listov (BBCH 12). Prípravok sa môže aplikovať 3x za sezónu nasledovne: BBCH 10 – 12 : 0,3 l.ha-1; BBCH 13 – 14 : 0,6 l.ha-1; BBCH 15 – 18 : 0,6 l.ha-1 Maximálny počet aplikácií: 3x, minimálny interval medzi aplikáciami je 5 dní. Použite maximálne 1,5 l.ha-1 za sezónu.

Ako príklad “ekonomického ošetrenia”, ktoré rieši bežné buriny  (mrlíky, lobody, láskavce, ale aj horčiaky, lipkavec, tetucha kozia, podslnečník, výmrv repky a slnečnice ) uvádzame nasledujúce postrekové kombinácie:

T1: Mix Double 0,6 l.ha-1 + Betaflex 30 g.ha-1 + Gondor 0,25 l.ha-1

T2: Mix Double 1,0 l.ha-1 + Betaflex 30 g.ha-1 + Gondor 0,25 l.ha-1

T3: Mix Double 1,0 – 1,3 l.ha-1 + Betaflex 30 g.ha-1 + Gondor 0,25 l.ha-1

Záverom niekoľko slov o hnojive Wuxal Top P ( 5% N, 20% P2O5 , 5% K2O a stopové prvky ), ktorého používanie sa veľmi rýchlo šíri, najmä v oblastiach s tvrdou vodou. Toto hnojivo obsahuje veľký nadbytok chelatizačného činidla, a preto má veľkú pufrovaciu schopnosť, t.j. zaisťuje optimálne pH postrekovej kvapaliny ( “pH korektor “). V praxi to prináša istotu, že sa prípravky v nádrži postrekovača nezrážajú a postreková zmes je na dlhšiu dobu stabilizovaná. Do nádrže postrekovača s vodou vlejte hnojivo vždy ako prvé, až potom pridávajte jednotlivé prípravky na ochranu rastlín.