Novinky pre rok 2019

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som  Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o. poďakoval za spoluprácu vo vlaňajšom roku a do tohto roku – 2019 – poprial veľa zdravia, pohody a úspechov v profesnom i osobnom živote.

Pre tento rok sme pre Vás opäť pripravili rad významných noviniek v sortimente prípravkov. Základné informácie o nich získate na seminároch a školeniach, ktoré už prebiehajú alebo prebehnú v nasledujúcich zimných, resp. jarných mesiacoch. Ďalšie informácie o týchto novinkách získate jednak u našich regionálnych obchodných zástupcov, tak i tu, na našom webe. Rovnako tak Vás budeme aktuálne informovať o dianí na poliach a o odporúčaniach  ako  racionálne  a ekonomicky používať nami dodávané produkty.Prvou novinkou je selektívny herbicíd pre jarné a jesenné ošetrenie  repky olejnej (ozimnej  i jarnej) – prípravok Barca 334 SL (clopyralid 267 g/l + pikloram 67 g/l). Pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Obe účinné látky majú podobný spôsob pohybu v rastline  a účinku – sú absorbované listami a stonkami. Následne sú translokované  akropetálne i bazipetálne. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu, následne sa objavuje skrúcanie listov a stoniek (deformácie) a v priebehu 3-4 týždňov dochádza postupne k likvidácii citlivých burín. Prvé symptómy poškodenia sú viditeľné za optimálnych podmienok cca za 3-6 dní po aplikácii. Citlivé buriny sú mrlík biely, pichliač roľný, rumany a rumančeky, zemedym lékársky, nevädze, mlieč roľný, lipkavce, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná. Prípravok je registrovaný pre jarnú aplikáciu v dávke 0,25 – 0,35 l/ha, pre jesennú aplikáciu je registrovaná dávka 0,2 l/ha.

Druhým novým prípravkom pre ošetrenie repky a obilnín je fungicíd Chamane (azoxystrobin 250 g/l). Patrí do chemickej skupiny strobilurinových derivátov. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok proti chorobám, při ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie. Vyznačuje sa širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám pšenice a jačmeňa. Účinkuje i proti hubovým chorobám hrachu, zemiakov, repky olejnej, kapustovitej zeleniny, cibuľovej zeleniny, mrkvy a špargle. Dlhodobý účinok azoxystrobínu umožňuje v závislosti na prírastkoch listov a infekčnom tlaku, zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobín vyniká tým, že porasty pšenice a jačmeňa sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt se významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn/semien. Pre sólo aplikáciu je prípravok registrovaný v dávke 1,0 l/ha. Fungicíd Chamane ale odporúčame pre rozšírenie spektra účinku a k zabráneniu vzniku rezistencie aplikovať v TM zmesiach s ďalšími fungicídmi (napr. Eminent Star, Opus Top, Ornament 250 EW, apod.) v dávke od 0,6 do 0,8 l/ha.

Ďalšou novinkou je herbicíd Duke (fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l), je možné ho aplikovať od rastovej fázy 3 listov obilniny, v pšenici až do objavenia sa posledného listu, v raži a tritikale do 1. kolienka a v jačmeni jarnom najneskôr do konca odnožovania. S ošetrením by sa nemalo ponáhľať, vhodnejšie je počkať do doby, keď sú trávovité buriny dostatočne vzídené (najmä ovos hluchý) a majú vyvinutú dostatočne veľkú listovú plochu. Etapovité vzchádzanie ovsa hluchého a potreba zasiahnutia každej rastliny ovsa sú dôvodom, prečo prednostne odporúčame sólo ošetrenia týmto prípravkom v neskorších aplikačných termínoch, keď sú už vzídené takmer všetky rastliny ovsa hluchého. V pšenici ozimnej, raži a tritikale sa Duke aplikuje v dávke 0,9 – 1 l/ha, prípadne (aj s možnosťou pridania zmáčadla), optimálne v 150 – 250 l vody, najviac 300 l na ha. Jačmeň jarný a pšenica jarná sa proti ovsu hluchému ošetrujú v dávke 0,8 – 0,9 l/ha. Prídavok zmáčadla v jačmeni jarnom neodporúčame pre nebezpečenstvo zníženia selektivity. Pri zhoršených podmienkach pre účinnosť prípravku Duke pri ošetrovaní pšenice, raže alebo tritikale odporúčame pridať zmáčadlo, na posilnenie účinku sa najlepšie osvedčil Gondor 0,25 l/ha pridaný k plnej dávke Duke. Dve hodiny po aplikácii by nemalo pršať, neskorší dážď už účinnosť prípravku nezníži.

Do veľmi širokej škály plodín je registrovaná ďalšia novinka – selektívny herbicíd Pendiflex 400 (pendimethalin 400 g/l). Pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov burín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení. Pendiflex 400 likviduje široké spektrum jednoročných jednoklíčnolistových a jednoročných dvojklíčnolistových burín, nepôsobí na vytrvalé buriny. Najčastejšie sa Pendiflex 400 aplikuje preemergentne v dávkach 3,3 – 4,1 l/ha, môže byť tiež použitý pre skoro postemergentnú aplikáciu, kedy jednoklíčnolistové buriny sú maximálne v rastovej fáze 1,5 listu a dvojklíčnolistové buriny  max. vo fáze 1. páru pravých listov. V slnečnici, jádrovinách a kôstkovinách je registrovaná dávka až 5,0 l/ha. Prípravok bude v predaji za veľmi dobrú cenu.

Ďalší novinkou je selektívny herbicíd pre ošetrenie cukrovej repy  – Metafol 700 SC (metamitron 700 g/l). Je to selektívny herbicíd s kontaktným i dlhodobým reziduálnym pôsobením. Účinná látka metamitron patrí chemicky do skupiny triazínov, je prijímaná listami i koreňmi burinných rastlín. Najvyššia účinnosť  je dosahovaná od fázy klíčenia burín až do vyvinutého 1. páru pravých listov. Účinnosť prípravku cez pôdu je podmienená dostatočnou pôdnou vlhkosťou. Dostatočná teplota a vlhkosť podporujú účinnosť tohto prípravku. Účinok prípravku sa prejaví za 4–8 dní podľa poveternostných podmienok. Citlivé buriny sú hviezdica prostredná, konopnica poľná, mrlíky, fialka roľná, peniažtek roľný, hluchavka fialová, horčiak obyčajný, kapsička pastierska, lipnica ročná, láskavec ohnutý, rôzne druhy rumanov a rumančekov  a lipkavce. Prípravok odporúčame aplikovať v následných postrekoch – dávka 1,0 – 2,0 l/ha – vždy na novú vlnu burín. Maximálna celková dávka prípravku v plodine je 5 l/ha t.j. 1. aplikácia preemergentne + 2. a 3. aplikácie postemergentne alebo 1. až 3. aplikácia  iba postemergentne.

Poslednou novinkou je regulátor rastu Proteg (trinexapak ethyl 250 g/l). Mechanizmus účinku prípravku Proteg spočíva v zastavení syntézy giberelínov. K efektívnemu zastaveniu tvorby giberelínov dochádza na konci reťazca ich syntézy,  a tým tiež dochádza k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín. Trinexapak je v prevažnej miere prijímaný zelenými časťami rastlín a je rýchlo rozvádzaný do meristematických pletív, kde spôsobuje zabrzdenie predlžovania stonkových internódií. Zabrzdenie rastu rastlín vedie k zníženiu ich výšky – zvyšuje sa odolnosť  k poliehaniu. Aplikácia Protegu tiež priaznivo ovplyvňuje tvorbu koreňového systému ktorého nárast napomáha rastlinám v príjme vody i živín. Aplikačná dávka sa podľa druhu obilniny a termínu aplikácie pohybuje v rozmedzí od 0,3 do 0,8 l/ha pri repke ozimnej až 1,5 l/ha.

Záverom mi ešte raz dovoľte Vám v mene spoločnosti Agro Aliance SK popriať v tomto roku hodne zdravie, vysoké výnosy a predovšetkým čo najvyššie výkupné ceny komodít.

Kolektív Agro Aliance SK