Kukurica v bezpečnom objatí nových „FLEX“ herbicídov.

Plodina, ktorá posledné tri sezóny nesklamala pestovateľsky ani ekonomicky. Plodina, ktorá je zastúpená na našich poliach od Dunaja po Oravskú priehradu, od hlavného mesta až po Sobrance. Plodina, ktorú sme sa naučili pestovať s použitím nových, moderných technológií v agrotechnike, výžive a chemickej ochrane proti burinám, škodcom a aj chorobám.

No pozor, každý pestovateľský ročník je iný, vždy je čiastočne komplikovaný, niečím prekvapí či už pozitívne, alebo negatívne. Problémy nastávajú niekedy aj pri banálnych až rutinných rozhodnutiach. Stratégia výživy porastov, výber vhodnej genetiky z veľkej záplavy kvalitných osív, pesticídna ochrana a ďalšie dielčie rozhodnutia to všetko musí farmár (agronóm, pestovateľ) zvládať s prehľadom a časovým predstihom aby zaknihoval dobrý výsledok.

Práve časový náskok a dôkladné poznanie svojho pestovateľského regiónu (vlahové pomery, výskyt burín, kvalita pôdy) je to dôležité s čím sa dá sláviť pestovateľský úspech z roka na rok pri pestovaní kukurice na slovenských farmách, samozrejme v dnešných časoch je mimoriadne dôležitý inštinkt obchodníka najmä pri rozhodovaní, kedy a za koľko speňažíme produkciu, pretože v cenových výkyvoch často nenájdeme žiadnu logiku. Firma AGRO ALIANCE SK Vám vie a chce pomôcť pri výbere vhodnej herbicídnej ochrany budúcich výkonných porastov kukurice, chceme Vám ponúknuť a predstaviť celú ucelenú radu kukuričných herbicídov s obsahom kvalitných a odskúšaných účinných látok, vzájomne sa dopĺňajúcich účinnosťou a vhodnosťou vzájomných tank-mixov.

Preemergentná herbicídna ochrana širokoriadkových plodín bola pred pätnástimi rokmi dominantná, rozhodujúca a plne funkčná aplikácia. Z pohľadu rastlín kukurice je to najšetrnejší herbicídny zásah. S postupnými zmenami priebehu počasia, pestovateľských technológií a širšou ponukou post. herbicídov sa jej význam znižoval. Dnes má stále významné zastúpenie na plochách kukurice, o jej vhodnom použití rozhoduje zodpovedný agronóm s prístupom k dostatočnému množstvu informácií podporujúcich tento krok. Novinka METOLAFLEX je herbicíd s účinnou látkou S-metolachlor, špecialista na trávovité a prosovité buriny, čiastočne účinkuje aj na dvojklíčnolistové buriny. Rozhodujúcou výhodou je jeho rozpustnosť a funkčnosť aj pri malom obsahu vody v pôde a dobrá rezidualita zachytávajúca aj neskoršie vlny jednoklíčnolistových burín. PENDIFLEX 400 s obsahom pendimethalinu je širokospektrálny pôdny herbicíd prioritne riešiaci veľké spektrum dvojklíčnolistových burín. Kombináciou METOLAFLEX 1,25 l/ha + PENDIFLEX 400 3,0 l/ha preemergentne aplikovanou, vzniká výborný tank-mix s dobrou pôdnou účinnosťou, dostatočnou dobou účinku a vynikajúcou toleranciou ku kultúrnej plodine.

Early-postemergentné riešenia burín v kukurici naberajú na obľúbenosti z objektívnych dôvodov. Organizačný faktor prác na poli, počkanie si na dostatočné vlahové krytie, možnosť spájať pôdne účinné látky s kombinovanými a listovými herbicídmi a veľkosť kukurice maximálne do 3 lístkov čo zabezpečí absolútnu toleranciu voči tank-mixom, to sú dostatočné príčiny záujmu agronómov. METOLAFLEX v dávke 1,25 l/ha skombinujte s naším novým herbicídom LOGANO v dávke 1,5 l/ha. Mesotrione v Logane je látka účinkujúca cez pôdu a koreň burín a súčasne sa prijíma aj listami. Mesotrione aplikovaný v tomto skorom období má dostatočnú schopnosť reziduality cez pôdu aby zadržal neskoršie vlny dvojklíčnolistových burín. Dobré výsledky s e-post. aplikáciou v kukurici má herbicíd ALGEDI v dávke 0,15 kg/ha. Dôvod prečo používatelia vyberajú ALGEDI v tomto termíne je silné zaburinenie mrlíkmi, horčiakmi, vysemenenou medziplodinou a rozhodujúci komplexný herbicídny zásah majú naplánovaný na neskoršie obdobie rastu kukurice. Dve účinné látky dicamba a tritosulfuron vyslovene prevalcujú malé rastliny burín nachádzajúce sa v poraste väčšinou vo veľkom počte.

Postemergentná aplikácia herbicídov v kukurici je momentálne najviac rozšírený spôsob odstránenia problému s burinami v porastoch. Je z čoho vyberať, je veľká možnosť vzájomných kombinácií, vylepšili sa formulácie, zaradili sa safeneri. Pridávajú sa zmáčadlá, listová výživa s makro a mikro prvkami. Rozhodujúce ale stále zostáva buriny správne identifikovať a stihnúť postrek v správnej rastovej fáze patogénov a kukurice. Napriek veľkému agronomickému pokroku sa občas stáva, že je nutná oprava predchádzajúcich herbicídnych zásahov ako dôsledok podcenenia viacerých rôznych maličkostí. Ideálny postemergentný herbicíd, alebo kombinácia herbicídov musí pokryť čo najväčšie spektrum dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín, musí byť tolerantná voči kukurici a čo najmenej negatívne ovplyvňovať nasledujúcu plodinu. NICOFLEX je nový, moderný herbicíd vo formulácii OD s obsahom nicosulfuronu. Ježatka kuria noha, ovos hluchý, pýr plazivý a viaceré dvojklíčnolistové buriny sú veľmi citlivé na spomínanú účinnú látku, k dávke od 1,0 l až po 1,5 l/ha pridajte ALGEDI 0,2 kg/ha. Takto vznikne tank-mix s účinnosťou na všetky možné buriny nachádzajúce sa v porastoch kukurice a veľmi cenovo prijateľný. Pohánkovec ovýjavý, burinná slnečnica, kolesá pichliača, voškovník, prerastený lipkavec na úvratiach, nič Vás neprekvapí. Ideálne je ho aplikovať do 5. listu rastlín kukurice.  V praxi sa často riešia buriny až pri 8. liste kukuríc, z dôvodov agronomických, organizačných alebo vrtochov počasia. NICOFLEX  1,0 l až 1,5 l/ha v spojení s produktom LOGANO 0,75 l až 1,5 l/ha vytvárajú pri postemergentnej aplikácii ťažko poraziteľnú dvojicu herbicídov tolerantných, fungujúcich, cenovo výhodných. Obaja partneri zanechávajú na pôde rezidualitu pre neskoršie vzchádzajúce vlny burín. Agronómovia, ktorí nechcú, nemôžu používať mesotrione a nicosulfuron majú možnosť siahnúť po produkte MONSOON. Herbicíd obsahuje účinnú látku foramsulfuron, je v modernej formulácii OD a obsahuje aj safener. Samostatne aplikovaný má najširší záber na buriny z celého portfólia našej spoločnosti, ale je vhodné jeho dávku 1,6 l/ha doplniť o ALGEDI 0,15 kg/ha.

Rozhodnutie použiť v chemickej ochrane zmáčadlá SILWET GOLD a GONDOR je väčšinou správne, silná vosková vrstva burín, nie úplne vyhovujúce podmienky na postrek, znížené aplikačné dávky vody, prerastené buriny –  to sú tie najčastejšie dôvody.  Podrobnejšie, ucelenejšie a presnejšie informácie o herbicídoch vhodných na použitie v porastoch kukurice nájdete na stránke firmy Agro Aliance SK, alebo kontaktujte nášho predajcu vo Vašom regióne, ktorý rád poradí.

Ing. Juraj Sakáč, AGRO ALIANCE SK