Komplexná herbicídna ochrana obilnín – novinka od AA SK herbicíd Mertil

V posledných rokoch si značnú obľubu získalo jesenné komplexné ošetrenie proti burinám, a to ako jednoklíčnolistovým, tak aj dvojklíčnolistovým. Agronómi na mnohých miestach republiky zároveň musia riešiť problematiku rezistencie metličky na sulfonylmočoviny. A v niektorých špecifických regiónoch k tomu naviac pristupuje otázka likvidácie psiarky poľnej. Komplexný herbicíd by potom mal ničiť i dvojklíčnolistové buriny spodného poschodia – veroniky, peniažteky, hluchavky, pakosty, zemedymy  apod. Samozrejmosťou je potom aj účinnosť na lipkavec a harmančekovité buriny. Všetky tieto parametre splňuje novo registrovaný herbicíd firmy Agro Aliance SK Mertil.

Nový pomer dvoch známych účinných látok

Mertil je kombinovaný herbicíd do ozimných obilnín pre včasné postemergentné ošetrenie s kontaktným a reziduálnym pôdnym účinkom. Obsahuje 2 účinné látky, flufenacet a diflufenikan. Štandardne sa používajú herbicídy s vyrovnaným pomerom týchto účinných látok 50:50. V novom herbicíde Mertil je iný pomer, a to v prospech flufenacetu, obsahuje ho v dvojnásobnom množstve, než je obsah diflufenikanu.

Účinná látka diflufenikan (200 g/l) patrí do chemickej skupiny nikotínanilidov a účinkuje ako inhibítor biosyntézy karotenoidov (HRAC skupina F1) v chloroplastoch, čo vedie k fotooxidatívnej deštrukcii chlorofylu, bunkových membrán, na listoch vznikajú chlorotické škvrny, ktoré neskôr nekrotizujú, a nakoniec vedú k odumretiu rastlín. Už vytvorené karotenoidy v dospelých bunkách diflufenikan priamo neničí, herbicídny účinok sa uplatňuje predovšetkým v nových a vyvíjajúcich sa rastlinných pletivách. Je určený predovšetkým pro skoré postemergentné aplikácie, najúčinnejší je na menšie alebo vzchádzajúce rastliny. Keď je aplikovaný na pôdu alebo vzídené rastliny, je prijímaný cez klíčky alebo rastové vrcholy vzchádzajúcich burín.

Účinná látka flufenacet (400 g/l) patrí do chemickej skupiny oxyacetamidov a účinkuje ako inhibítor delenia buniek (HRAC skupina K3). Inhibícia je dôsledkom úplného blokovania delenia buniek v koreňových a rastových meristematických delivých pletivách. Ich nový rast je inhibovaný a pletivá môžu byť deformované. Účinná látka flufenacet je prijímaná hlavne koreňovým systémom a hypokotylom a klíčiacimi výhonkami a je rozvádzaná hlavne xylémom do rastových vrcholov.

Komplexné burinné spektrum

Mertil účinkuje na klíčiace, vzchádzajúce i vzídené buriny v skorých vývojových štádiách. Spoľahlivo ničí buriny ako metlička, lipnica ročná, lipkavec, kapsička pastierska, rumančekovité buriny, hviezdica prostredná, veroniky, fialka roľná, mak vlčí, vydrv repky a veľké množstvo ďalších dvojklíčnolistových burín. Veľmi odolná burina – psiarka poľná je ničená iba v dávke 0,6 l/ha.

Včasná aplikácia herbicídu Mertil vyrieši všetky buriny.

 Odporúčania pre  jesennú aplikáciu do všetkých ozimín

Mertil aplikujte na jeseň, zavčasu postemergentne alebo postemergentne, od vzídenia obilniny (BBCH 10) do fázy vytvorenia 1. odnože (BBCH 21). Registrovaný je dávke 0,6 l/ha do ozimnej pšenice, ozimného jačmeňa, ozimného triticale a ozimnej raže.. V mnohých pokusoch sme si ale overili, že na bežné plochy (t.j. bez psiarky) je dostačujúca dávka 0,5 l/ha. Na plochách silno zaburinených odolnými dvojklíčnolistovými burinami uprednostňujeme TM kombináciu Mertil + Delfin v dávke 0,3 l + 0,14 l na jeden hektár. V týchto intenciách sme pripravili aj náš jesenný cenovo zvýhodnený balíček.

Na plochách zamorených psiarkou je nutné aplikovať plnú dávku, t.j. 0,6 l/ha.

Vzídené buriny by mali byť v skorých vývojových fázach, optimálne od vzchádzania až do fázy prvých pravých listov, metlička a psiarka pred fázou odnožovania. Rastové fázy jednoklíčnolistových burín (metlička a psiarka) do fázy BBCH 19 (pred odnožovaním). Dvojklíčnolistové buriny by sa mali byť do fázy 3 pravých rozvinutých listov (BBCH 13).

Predpokladom účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť, herbicíd pomáhajú aktivovať zrážky. Vždy je nutné zaistiť kvalitné osivové lôžko bez hrúd a dodržať predpísanú hĺbku sejby.

Herbicíd Mertil je miešateľný s fungicídmi, insekticídmi, rastovými regulátormi a s listovými hnojivami.

Ďalšie informácie o tomto herbicíde a konkrétne odporúčania na Vaše pole obdržíte od našich regionálnych zástupcov.