EVOLUTION – NOVÝ TYP GRAMINICÍDU

Všetci sme svedkami celosvetového smerovania na ekologizáciu pestovateľského prostredia a tento trend je v súčasnom období plne opodstatnený. Aplikovanie najnovších vedeckých poznatkov pestovania v rámci konvenčných technológií minimalizuje prítomnosť nežiaducich látok v potravinách a v prostredí.

Napriek uvedeným skutočnostiam boj s likvidáciou burín v porastoch kultúrnych rastlín je nekončiaca anabáza. Stále existujú značné rezervy vo využívaní vedeckých prístupov v aplikácii pesticídov. Druhové spektrum burín sa vyvíjalo v závislosti od používania účinných látok, ktoré boli postupne uvádzané a sťahované z trhu. Dlhodobým používaním niektorých účinných látok sa vytvorili rezistencie burín. Našou snahou je aplikácia v reálnom období na základe výsledkov diagnostiky zaburinenia a prahu škodlivosti burín v poraste pestovaných plodín. Poslaním herbicídov je ochrana porastov kultúrnych rastlín pred rozširovaním rastu nežiadúcich druhov rastlín. Pri konkurencii burín v porastoch pestovaných plodín dochádza ku významnej stagnácii rastových procesov a tým k znižovaniu úrod plodín. Po aplikácii herbicídov buriny zastavujú, prípadne spomaľujú svoj rast, vývin a odumierajú. Aplikácia herbicídov v pestovateľskom systéme patrí medzi významné intenzifikačné faktory produkčného procesu a tvorby úrody.

Pri foliárnej aplikácii herbicídov sa účinné látky vstrebávajú cez listy a rozvádzajú sa do stoniek a koreňov, eventuálne sú aplikované do pôdy na potlačenie vzchádzania semien. Účinná zložka herbicídu atakuje kľúčové metabolické dráhy fotosyntézy a predovšetkým inhibuje fotochemické reakcie transformácie svetelnej energie.

Evolution – je nový nástroj na kontrolu trávovitých burín. Spoločnosť Agro Aliance SK prináša na slovenský trh nový graminicídny herbicíd, ktorý zabezpečí likvidáciu trávovitých burín pri pestovaní dvojklíčnolistových kultúr poľných plodín. Inovatívne je spojenie dvoch účinných látok do jednej výslednej zmesi, čo zabezpečí vysoký stupeň ochrany pred vznikom rezistencie vo všetkých skupinách trávovitých burín. Dve účinné látky prinášajú zvýšenie spoľahlivosti účinku na problémové buriny a rozšírenie botanického spektra pôsobenia nového produktu. Evolution je produkt s vysoko spoľahlivým účinkom. Aplikáciou graminicídu Evolution znižujeme potrebu opravných zásahov, produkt je vysoko tolerantný k pestovanej plodine a prírode.

Evolution je systémový, selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu pre postemergentné ošetrenie repky ozimnej, repky jarnej, repy cukrovej, slnečnice a sóje fazuľovej proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám a výmrvu obilnín.

Tiež výdrol „uberie“ na výnose, Evolution vykazuje spoľahlivý účinok na výdrol vzídený po obilnine.

Evolution obsahuje dve účinné látky, 140 g/l Clethodim a 70 g/l Quizalofop-P-Ethyl.

Clethodim je novovyvinutá systémová účinná látka, ktorá je rýchlo absorbovaná pletivami a ľahko transportovaná v rastline. Po aplikácii sa hromadí v koreňoch a rýchlo rastúcich častiach burín. Zabraňuje tvorbe lipidov, pletivá burín postupne odumierajú od rastových vrcholov. Cletodim je zvyčajne aplikovaný na spektrum burín, ktoré dlhodobým používaním graminicídov na báze účinnej látky Quizalofop získali rezistenciu.

Quizalofop-P-Ethyl je systémová látka, prijímaná listami a rozvádzaná do celej rastliny. Účinná látka bráni tvorbe mastných kyselín a fosfolipidov, ktoré sú zložkou bunkových stien rastlín. Po postreku postupne odumierajú delivé pletivá a nekrotizujú rastové vrcholy.

Predstavené účinné látky nemajú reziduálnu účinnosť cez pôdu, nemajú negatívny vplyv na pôdny život, nástup prejavov degradácie rastliny sa dostavuje do 7 až 10 dní po postreku, definitívne buriny odumrú do mesiaca. Citlivé sú nežiadúce rastliny obilnín, pýr plazivý, ovos hluchý, ježatka kuria noha, cirok alepský, prstovka krvavá, moháre, prosá, psiarky a stoklasy.

Základný registrovaný interval dávky pri všetkých povolených plodinách je od  0,35 l po 0,5 l/ha prípravku Evolution. Táto dávka je registrovaná na výmrv obilnín, stredne veľkú ježatku a ovos hluchý, tieto jednoročné trávy do fázy odnožovania spoľahlivo rieši základný interval. Na pýr a vytrvalé trávovité buriny je registrovaná dávka od 0,75 až do 1 l/ha prípravku Evolution. Aplikačná dávka je závislá na vzraste a type burín, podmienok pri aplikácii. Farmári majú k dispozícii široké aplikačné okno a variabilitu dávok v závislosti od podmienok a konkrétnej situácie v poraste. Aplikácia graminicídu Evolution je odporúčaná s použitím zmáčadla na báze repkového oleja, napríklad Istroekol.

Adjuvanty výrazne zlepšujú penetráciu cez kutikulu, obmedzujú úlet postrekovej kvapaliny, zvyšujú zmáčavosť a retenciu na liste.

Evolution nemá negatívny vplyv na nasledujúcu plodinu v osevnom postupe.

Odporúčania pri aplikácii prípravku Evolution: objem vody od 200 l/ha, teplotné podmienky od 8 stupňov Celzia do 25 stupňov Celzia, neaplikovať bezprostredne po nočných mrazoch – počkať na obnovenie voskovej vrstvy, pri daždivom počasí je možná aplikácia s odstupom jednej hodiny bez dažďa, pri likvidácii pýru a následnej mechanickej kultivácii plodín počkať aspoň týždeň, nemiešať s inými herbicídmi, fungicídmi a rastovými regulátormi. Odstup od aplikácie iných prípravkov na ochranu rastlín je stanovený na sedem dní. Najlepšie účinkuje na rastliny burín v intenzívnom raste a samozrejme v menších rastový fázach.

Predstavený nový graminicíd Evolution na slovenský trh prináša firma Agro Aliance SK. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ÚKSÚP alebo na www.agroalinace.sk . Naši regionálni zástupcovia Vám osobne, telefonicky alebo mailom odpovedia na otázky týkajúce sa praktického používania našej novinky.

Ing. Andrea Hajdúková, AGRO ALIANCE SK