Retengo Plus pro zdravé porosty kukuřice

Před pracovníky ochrany rostlin stojí nová výzva, a to fungicidní ochrana porostů kukuřice. Když se před několika málo lety začalo s fungicidní ochranou cukrové řepy, nikdo nevěřil tomu, že se její houbové choroby stanou závažným redukčním činitelem listové plochy a tím i výnosu. Dnes řepu ošetřujeme pravidelně 2 až 3krát za vegetaci. Před podobnou situací dnes stojíme i u kukuřice, která je základem výživy skotu, ale i surovinou pro bioplynové stanice.

Choroby kukuřice

Helmintosporiová spála kukuřice (Helminthosporium turcicum) se šíří ze spodních listů na horní listy a nakonec může poškodit větší část listové plochy. Výsledkem je předčasné odumírání rostlin a předčasné dozrávání s malými zrny a sníženým výnosem. Čím časnější je infekce, tím více snižuje výnos.

Skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae) je charakterizována malými (1 až 4 mm), kulatými, průsvitnými lézemi nebo skvrnami. Tvoří se světle hnědé středy, obklopené černými až purpurovými kroužky se žlutými dvůrky okolo, což vytváří charakteristická „oka“. Silné infekce mohou vést k vážným ztrátám na výnosu.

Rez kukuřičná (Puccinia sorghi) je velmi rozšířená ve střední a jižní Evropě, ačkoliv její ekonomický dopad bývá větší v teplejších oblastech, kde infekce začíná brzy. Uprostřed léta se objevují stříbřité kupky zejména na spodních listech.

Charakteristika fungicidu Retengo Plus

Retengo Plus je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením s významnými vedlejšími fyziologickými účinky na kukuřici a cukrovku.

Účinná látka pyraklostrobin patří do fungicidní skupiny OoI a její způsob účinku spočívá v inhibici mitochondriálního dýchání. To vede k redukci ATP, který energeticky podporuje řadu nezbytných pochodů v buňce houbového patogena. Je fungicidní látkou s převážně protektivním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu.

Účinná látka epoxykonazol ze skupiny triazolů blokuje C-14-demethylasu (DMI) při biosyntéze ergosterolu, a tím tvorbu buněčných membrán patogena. Je systémovou fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Inhibuje tvorbu apresorií a haustorií, omezuje růst mycelia a sporulaci hub.

Proti houbovým chorobám kukuřice, jako např. Helminthosporium, Puccinia, Kabatiella a Fusarium, se ošetřuje dávkou 1 l/ha ve fázi BBCH 30-65, na počátku infekce. Optimální fáze pro ošetření je od 80 cm výšky porostu do počátku květu kukuřice. Přípravek má vedlejší významné fyziologické účinky na rostliny, zvyšuje jejich odolnost vlivu abiotických faktorů, jako jsou klimatické výkyvy, sucho, mráz apod. Zvyšuje výnos a kvalitativní parametry sklizně, jež mají význam jak pro živočišnou výrobu, tak pro produkci bioplynu. Přípravek vykazuje vliv na prodloužení vegetačního období ošetřovaných porostů, listová plocha je delší dobu zelená.

Větší vitalita porostů kukuřice

V polních podmínkách téměř bez výskytu houbových chorob bylo zjištěno, že ošetření přípravkem Retengo Plus mělo vliv na lepší růst kořenů a celkově zlepšilo vegetativní růst porostů kukuřice. Lepší růst kořenů byl prokázán měřením síly potřebné k vytažení dospělých rostlin kukuřice ze země. Pokus s použitím pružinové váhy ukázal, že na vytažení rostlin ošetřených přípravkem Retengo Plus bylo potřeba v průměru o 16 % více síly. Rostliny s lépe vyvinutým kořenovým systémem jsou schopnější zajistit si přístup k vodě a k živinám a mohou lépe přežít stresující období sucha. Větší kořenový systém navíc zlepšuje stabilitu rostliny. Porosty ošetřené přípravkem Retengo Plus snáze odolávají nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako jsou například sucho, chlad, horko či poškození kroupami a lépe si poradí s jejich následky.

Vysoký obsah škrobu

Kukuřice ošetřená přípravkem Retengo Plus prokázala vyšší obsah škrobu (o 4 %) v sušině a lepší stravitelnost (o 3 % méně ligninu). Ošetřené porosty tudíž poskytnou lepší krmnou kvalitu siláže, což vede k vyšší dojivosti a přírůstkům skotu. Průměrný nárůst výnosu u kukuřice na zrno o 7,6 % na hektar dosažený s přípravkem Retengo Plus přináší vyšší zisk z prodeje komodity.

Výrazné snížení mykotoxinů

Zároveň došlo k výraznému snížení výskytu mykotoxinů, a to o 58 % oproti neošetřené kontrole u deoxynivalenolu (DON) a o 73 % u zearalenonu (ZEA). Ve srovnání s ostatními fungicidy vykazovalo Retengo Plus lepší účinek o 2 až 7 %! Toto snížení obsahu mykotoxinů se významně projevuje na zlepšení zdravotního stavu skotu. Přítomnost těchto mykotoxinů snížuje mléčnou produkci a zvyšuje počet somatických buněk v mléce. Skot také odmítá krmivo, trpí nechutenstvím a průjmy.

Nárůst produkce bioplynu

Ve spolupráci s Českou asociací bioplynu a VŠCHT v Praze bylo provedeno mnoho analýz a testů. Výsledky potvrdily, že po aplikaci Retenga Plus v dávce 1 l/ha v období před květem došlo ke zvýšení produkce bioplynu o 5–12 %. Toto navýšení je významným ekonomickým přínosem pro producenty.

Zkušenosti ze společnosti Agro Chomutice a.s.

Agro Chomutice a.s. hospodaří na 3 468 ha zemědělské půdy, z toho je 2 902 ha půdy orné. Kukuřici pěstují na 560 hektarech.  Podnik chová 1 150 kusů krav holštýnského plemene, 300 kusů býků na výkrm, 851 jalovic pro obrat vlastního stáda. Ročně produkují cca 15 mil. litrů mléka. Agro Chomutice a.s. také provozuje bioplynovou stanici.

O své zkušenosti s používáním fungicidů v kukuřici se s námi podělil ředitel Agro Chomutice a.s. – Ing. Vladimír Tichý: „Abychom zajistili pro skot dostatek kvalitní siláže a zároveň výrazně zlepšili jeho zdravotní stav, museli jsme začít věnovat maximální péči porostům kukuřice, a to od samého počátku. Nejprve jsme řešili otázku ochrany porostů proti zavíječi, jehož výkaly se spolu se silážní hmotou dostávali do silážních jam, kde způsobovali výrazné zhoršení kvality silážní kukuřice. Při zkrmování se pak tato kontaminovaná siláž stávala zdrojem velkých zdravotních problémů našeho stáda holštýnského skotu.

Následně jsme na porosty kukuřice začali aplikovat fungicidy s obsahem strobilurinů, čímž jsme zabezpečili kukuřici zdravý růst prostý houbových chorob a ochránili kukuřici před stresovými faktory (intenzivní sluneční záření, přísušek apod.). Tato aplikace se nám bohatě vrátila v podobě zvýšení výnosu, a hlavně ve zvýšení obsahu škrobu, který je důležitým zdrojem využitelné energie. Zdravé, déle zelené porosty kukuřice jsou investicí do naší krmivové základny. Jak nám potvrzují naše pětileté zkušenosti s fungicidní ochranou, tato investice se nám bohatě vrací v podobě vysoké dojivosti a dobrém zdravotním stavu stáda skotu.

Po zprovoznění naší bioplynové stanice jsme v ní zpracovávali různě kvalitní materiály, ale přesvědčili jsme se, že kvalitní kukuřičná hmota s vysokým obsahem škrobu nám přináší vyšší produkci plynu, tudíž je mnohem efektivnější než ostatní hmoty. Proto i kukuřici určenou pro tyto účely pravidelně ošetřujeme fungicidem – Retengem Plus.“

V článku jsou použity obrázky společnosti BASF.