Glyfosáty bez tallow-aminu a smáčedlo GONDOR

V průběhu měsíce června 2017 nabývá platnost „Ukončení uvádění na trh“ neselektivních herbicidů s účinnou látkou glyfosát s formulační substancí tallow-amin. Přípravky s touto látkou lze ještě používat – aplikovat – zpravidla do konce roku 2017. Výše zmíněná doprovodná látka má, na jedné straně, velmi dobré užitné vlastnosti, výrazně zlepšuje příjem glyfosátu rostlinou, na druhé straně však má velice nepříznivé ekotoxikologické vlastnosti. To bylo příčinou dlouhotrvajících diskusí o škodlivosti herbicidů s účinnou látkou glyfosát, která se neprávem zaměňovala za škodlivost glyfosátu jako takového.

V průběhu 1. pololetí 2017 již byla zaregistrována řada nových neselektivních herbicidů s glyfosátem, které tallow-amin neobsahují a zpravidla se označují zkratkou „TF“, tj. tallow-amin free. V případě naší společnosti máme takto nově zaregistrovány přípravky Kaput Harvest TF pro balení 5 l a 20 l a dále Kaput Harvest Up pro balení 1 000 l (tzv. jumbo) a Kaput Green.

Jak zajistit dostatečný příjem účinné látky rostlinou u nových „TF“ formulací glyfosátů? Jednou z možností je přidání unikátního smáčedla Gondor s lecitinovou technologií.

Multifunkční smáčedlo Gondor

Gondor je stoprocentně koncentrovaný produkt tvořený třemi složkami. Lecitin tvoří 50%, metylester řepkového oleje 25% a neionické smáčedlo zbylých 25%. Vždy dvě složky ovlivňují jednu charakteristickou vlastnost, a proto u tohoto smáčedla hovoříme o funkci „2 pro 1“, tj. je zde 100% jištění pro penetraci, translokaci, omezení úletu, smáčivost a retenci (zadržení kapek). Jak vyplývá z těchto charakteristik, je toto smáčedlo určené zejména pro společnou aplikaci s herbicidy (včetně neselektivních) a regulátory růstu. Charakteristické vlastnosti smáčedla Gondor:

  • maximalizuje zadržení kapek postřikové jíchy na jakémkoli povrchu
  • zlepšuje vzájemnou mísitelnost jednotlivých složek TM směsí, lecitinové liposomy jsou velmi dobrým emulgátorem
  • výrazně zlepšuje smáčivost a rozprostření kapek na površích (snižuje povrchové napětí až na hodnotu kolem 35 mN/m a 8x zvětšuje plochu původní kapky
  • znatelně redukuje úlet postřikové jíchy, neboť většina kapek aplikované jíchy je v rozmezí 100-400 µm, je tak zabráněno odparu i stékání jíchy
  • zvyšuje penetraci, tj. proniknutí skrze pokožku listů
  • zlepšuje translokaci – rozvádění účinné látky v rostlině

Unikátní lecitinová technologie

Poslední dvě charakteristiky jsou umožněny díky tzv. lecitinové technologii. Lecitin je jako přírodní fosfolipid obsažen ve vnějších buněčných membránách, která se skládá z lipidové dvojvrstvy. To umožňuje a usnadňuje transport řady složitých molekul mezi buňkami. Pesticidní látka vložená do liposomu složeného z této lipidové dvojvrstvy tak snadněji proniká pokožkou a je rychleji rozváděna do celé rostliny. V tomto směru je smáčedlo Gondor unikátní na našem trhu!

Gondor doporučujeme aplikovat v množství 0,25 l/ha při dávkách postřikové jíchy do 200 l/ha, při vyšších objemech jíchy zvyšujeme dávkování na 0,4 l/ha. Přípravek musí být do nádrže postřikovače přidáván vždy jako první! I u tohoto smáčedla upřednostňujeme práci s objemy vody výrazně pod 200 l/ha.

Naše doporučení pro aplikaci glyfosátů a Gondoru ve 2. pololetí 2017

K zajištění spolehlivého a rychlého příjmu účinné látky glyfosát doporučujeme přidání 0,25 l/ha Gondoru. Příznaky odumírání plevelů jsou mnohem rychlejší a při aplikaci na ornou půdu/na strniště bylo možné pozemek zpracovávat o 2-4 dny dříve! Což je v podzimní špičce při přípravě půdy pod ozimy nezanedbatelný časový náskok. Za zmínku stojí rovněž výrazné snížení úletu postřikové jíchy na okolní porosty, což v případě neselektivního herbicidu znamená významné snížení rizika jejich trvalého poškození.

Na níže přiložených obrázcích je viditelný rozdíl mezi variantou bez smáčedla a se smáčedlem Gondor. Aplikována byla stejná dávka glyfosátu (2,0 l/ha) ve 100 l/ha postřikové jíchy.

Aplikace 2 l/ha glyfosátu bez přidání Gondoru.

 

Aplikace 2 l/ha glyfosátu s přidání 0,25 l/ha Gondoru.