Novinky pro rok 2017

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vám jménem společnosti Agro Aliance s.r.o. poděkoval za spolupráci v loňském roce a do tohoto roku – 2017 – popřál hodně zdraví, pohody a úspěchů v profesním i osobním životě.

Pro letošní rok jsme pro Vás opět připravili řadu novinek v sortimentu přípravků. Základní informace o nich získáte na seminářích a školeních, která proběhnou v následujících zimních, resp. jarních měsících. Další informace o těchto novinkách získáte zde na našem webu. Stejně tak Vás budeme aktuálně informovat o dění na polích a o doporučeních jak racionálně a ekonomicky používat námi dodávané produkty.

První novinka je určena pro ošetření proti listovým a  klasovým chorobám obilnin a proti cerkosporióze cukrové řepy. Jedná se o fungicid Opus Top (epoxykonazol 84g/l + fenpropimorf 250 g/l). Je to systémově a kontaktně působící fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Po aplikaci je přijímán nadzemními částmi rostlin a rozváděn po celé rostlině. Opus Top vykazuje vynikající a  dlouhotrvající účinek proti padlí travnímu (stop efekt díky morfolinu), braničnatkám (plevové a  pšeničné) a  rzím (plevové, ječné a  pšeničné), proti rhynchosporiové a hnědé skvrnitosti listů na ječmeni a helmintosporióze (HTR) na pšenici. Nejlepších výsledků je dosaženo při aplikaci na  začátku napadení porostů v dávce 1,0 l/ha. Proti cerkosporióze řepy doporučujeme ošetřovat preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby, obvykle v polovině července rovněž v dávce 1,0 l/ha.

Druhým novým přípravkem pro ošetření obilnin je regulátor růstu Ranfor (ethefon 480 g/kg). Snadno vniká do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntézu ethylénu, který společně s jinými hormony zkracuje stonek a stimuluje syntézu zpevňujících látek (jako lignin a celulózu). Zkracuje délku stébla a zvyšuje odolnost obilniny vůči poléhání. Kromě toho celkově stimuluje aktivitu enzymů v rostlinách, a tím příznivě ovlivňuje tvorbu zrna v klase. Optimálního působení přípravku se dosáhne aplikací v podmínkách příznivých pro růst a vývoj rostlin, které umožňují rychlý aktivní růst obilniny. Přípravek je registrován do všech obilnin (jarních i ozimých) v dávkách 0,75 – 1,0 l/ha dle druhu obilniny.

Další novinka je určena pro ošetření polních i speciálních kultur proti široké škále živočišných škůdců. Insekticid Scatto (deltametrin 25 g/l) je světlostálý syntetický pyrethroid, který působí na nervový systém hmyzu v kanálu pro Na+ ionty a na membráně nervových buněk. Přípravek je registrován v dávkách 0,2 – 0,5 l/ha dle škůdce a plodiny. Je to insekticid s dotykovým a požerovým účinkem proti savému a žravému hmyzu (housenky, mšice, mandelinky, nosatci, květilky, pochmurnatky, bejlomorky, dřepčíci a další).

Všechny tři výše uvedené přípravky na ochranu rostlin jsou již registrovány a můžete je nalézt v on-line registru. Registraci poslední novinky očekáváme ve velice krátké době (v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku) a je jí komplexní herbicid pro podzimní ošetření obilnin – přípravek Mertil (diflufenikan 200 g/l + flufenacet 400 g/l). Je to kombinovaný herbicid do ozimých obilnin pro časně postemergentní aplikaci s kontaktním a reziduálním půdním účinkem. Účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele (jednoleté trávovité a dvouděložné plevele) v časných vývojových stadiích. Přípravek spolehlivě hubí jak chundelku metlici či psárku rolní (rezistentní k sulfonylmočovinám), tak i svízel přítulu, heřmánkovité plevele a rovněž plevele tzv. spodního patra (rozrazily, violky, mák vlčí, ptačinec, apod.) v dávce 0,6 l/ha.

Druhým přípravkem, jehož registraci očekáváme každým dnem, je neselektivní herbicid Kaput Harvest TF (glyfosát 360 g/l), který neobsahuje pro životní prostředí nebezpečnou látku talow amin. Upřesňující údaje ohledně dávkování a výčtu indikací Vám neprodleně sdělíme, prostřednictvím našich stránek, jakmile přípravek bude registrován.

Dovolím si Vám připomenout ještě dvě nejvýznamnější novinky roku 2016. První novinka byla určena pro ošetření řepky olejné, slunečnice a cukrové řepy proti trávovitým plevelům. Graminicid Gobi (quizalofop-p-ethyl 50g/l), je určený na postemergentní hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů. Na hubení výdrolu v řepce doporučujeme aplikovat přípravek v dávce 0,7 l/ha ve fázi plně vyvinutého 3. listu. Po objevení se 4. listu výdrolu je nezbytně nutné použít plnou dávku 1,0 l/ha. Ježatka kuří noha, rosička krvavá, chundelka metlice, psárka polní, psinečky, oves hluchý, jílky, prosa, béry, tj. jednoleté trávy, jsou hubeny v dávce od 1,0 do 1,5 l/ha. Na vytrvalé trávovité plevele, jako je pýr plazivý, doporučujeme dávku v rozmezí 2,0 – 2,5 l/ha jednorázově nebo děleně.

Další novinka byla určena pro ošetření cukrové řepy proti širokému spektru houbových chorob v první aplikaci. Fungicid Retengo Plus (pyraklostrobin 133 g/l a epoxykonazol 50 g/l) je určen pro ošetření porostů řepy proti cerkosporióze řepy, padlí řepnému, větevnatce řepné a rzi řepné v dávce 1,0 l/ha. Podle složení účinných látek vidíte, že se jedná o kombinovaný fungicid strobilurin plus triazol tzn., že je předurčen do prvních aplikací proti houbovým chorobám. Pro druhou fungicidní aplikaci Vám již řadu let úspěšně doporučujeme jednosložkový triazolový přípravek Eminent 125 ME anebo výše zmiňovaný Opus Top.

O nových přípravcích, ale i o dalším aktuálním dění, jak v oblasti registrací, tak i na samotných polích Vás budeme na našem webu pravidelně informovat!  Závěrem mi ještě jednou dovolte Vám jménem společnosti Agro Aliance popřát v letošním roce hodně zdraví, vysoké výnosy a zejména co nejvyšší výkupní ceny komodit.

Kolektiv pracovníků Agro Aliance